Doarpsmûne kânsrijk yn nij wynmûneplan

As der yn takomst grutte wynmûneparken yn Fryslân komme, makket Reduzum mei har plan foar nije hege mûne goeie kans.
Fryslan foar de wyn hat 39 plannen selekteare foar 236 wynmunes, hjir dogge ek fjouwer doarpsmunes oan mei.