Doarpsmûne giet foar ferfanging

De wynmûne is 22 jier âld en moat ferfongen wurde. Der mei in gruttere komme, allinnich it bestimmingsplan lit dat net ta. De gemeente stipet de plannen foar in gruttere wynmûne.
Stichting Doarpsmune Reduzum is no dwaande de nedige fergunningen oan te freegjen en hopet op positive lûden fanút Provinsje Fryslân