Doarpskuier

In oantal jierren ferlyn hat de argyfgroep in boekje gearstalle mei foto’s en allegear nijsgjirrichheden oer de histoarje fan it doarp. Oan de hân fan dit boekje sil Henk Korf dit foarjier mei in groepke intresearre minsken in slach om ‘e buorren.Wolle jim meirinne? Nim dan kontakt op mei Henk Korf