Doarpskrante Linepraat

Troch it Corona firus sil de linepraat ek yn de moanne apri noch net ferskine. Omdat alles stil leit fan ferienings komt der gjin genôch kopy binnen. Ha jo wol kopy dan kin dat stjoerd wurde nei de redaksje fan de Linepraat. Hooplik sil der dan yn maaie wer hûs oan hûs in Linepraat ferskine.