Doarpshûs Friens siket nije behearders

1 oktober stopje Lies en Piet Rodenburg as behearders fan it doarpshûs fan Friens. Nei 11 jier ferlitte se Friens en gean se nei Yndyk. Pleatslik belang is no opsyk nei nije bewenners foar it doarpshûs die dan ek behearder binne. Lês it artikel fan Lies en Piet yn de LC
Belangstellenden kinne ynformaasje freegje fia de mail: plaatselijkbelangfriens@live.nl