Doarpsbelang yn’t spier foar NL Doet

It ynfoboerd by de Greidhof, dat rûn âld en Nij fernield wie, is wer hielendal repareare. Spitich dat de kosten fan dizze fernielings foar rekken fan it eigen doarp komme.
Agatha Vermeulen en Otto van der Meulen hawwe al it graffiti der fan ôf helle. Dit wie Agatha har lêste aksje foar doarpsbelang.