Doarpsbelang gearkomsten Idaerd/Eagum en Friens

Oankommende freed, 20 febrewaris sille de doarpsbelangen fan Friens en Idaerd/Eagum mei harren eigen bewenners om tafel. Wat foar plannen komme der foar de takomst boppe tafel? Yn beide doarpen begint de jûn om 20.00 yn it Lokaal