Doarpsbelang bestiet dit jier 100 jier!!!

Dit wurdt fiert mei alle (âld) ynwenners fan Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum. Sneon18 maaie is der in feestelik programma. Oerdei musyk fan Faam, nostalgyske bernemerke, en jûns in muzykspektakel fan de jierren 60/70 yn de tinte mei û.o. ús eigen doarpsband en de fantastyske band The Beatles sessions, en vinyl DJ Marcel Dijkstra. De tagong foar oerdei en jûns is hielendal foar neat! JO EN DO EN JIM EN WY EN SY KOMME DOCHS EK ALLEGEAR!!??