Doarp profitearet fan koöperaasjefûns

Tennisferiening Stânfries (€10000), stifting sportbelangen (€10000) doarpsbelang(€2400) en de Linepraat(€3400) hawwe stipe krigen fan it koöperaasjefûns fan de Rabobank. It jild is û.o foar it opknappen fan tennisbaan, renovaasje sportfjild, nije stinselmasine, laptop en in boaterstastel.
De cheques waarden dizze kear útrikt troch Rein Fluitman.