Djurre

Ik bin alwer wat grutter,
en do bist noch sa lyts.
do bist myn leave broerke,
in freontsje foar altyd!