Digitale Murphy’s night

It wie dit jier in lange digitale Murphy’s kwis, mar wol super slagge.
30 húshâldings gongen online mei elkoar de striid oan. Muzykfragen, gebarentaal, 50/50, foarwerpen sykje yn en om hûs, en in bonusronde mei waxineljochtsjes. Al mei al in soad gesellichheid mei borrelnúten, pipernúten en oar sinteklaze snobbersguod .De winners wienen it team fan Post & Sea