Desimber, oars as oars


Op 13 desimber hiene de Vrouwen van Nu yn it Lokaal in hiele bysûndere desimberjûn. De opkomst wie grut, der moasten stuollen oansleept wurde. Mei al die nije leden waard der sels al praat oer ledenstop. In tige slagge jûn mei moaie ferhalen en hapkes fan Culivents oer de yt tradysjes rûn Sinteklaas, Piterbaas, de Krystman en Ald en Nij!