Der op út

Der wie hjoed bûtendoar gâns folk op ’e lappen. It sinneskyn waar brocht minsken al kuierjend, fytsend of boartsjend fan hûs en hiem.