Demonstraasje einekoer flechtsjen

It is wer tiid om de einekuorren op te hingjen.
Sneon te middei, fanôf 13.00, is der in demonstraasje einekoer flechtsjen op it hiem fan fisker Ale de Jager.
Neist lekker rikke iel en salm binne hjir ek einekuorren te keap.