Dei fan de duorsumens

Omrop Fryslân hat yn ’t ramt fan de dei fan de duorsumens in besite brocht oan Reduzum. Hjir hiene se fannemoarn in petear mei Henk Vellinga fan de wynmûnegroep en immen fan de Fryske Miljeu Federaasje oer it opstarten fan in enerzjykoöperaasje.
Harkje nei it radiofragmint (nei ± 45 min) dat makke is troch Remco de Vries.