Defibrillator

De ynwenners fan de trije doarpen fine in defibrillator fan grut belang. Dat blykt wol út it feit dat der no al in soad finansjele stipe jûn is. Op 27 jannewaris is der foar alle belangstellenden om 20.00 oere in ynformaasjejûn yn de sportkantine.