De wûndere wrâld fan Kefir

Fannejûn wie der yn it Lokaal in workshop oer kefir, by in soad minsken ek wol bekind as yogurtplant.
Riekje Korf fertelde by de Vrouwen van Nu oer de foardielen fan Kefir foar de sûnens. De waard fansels ek preaun fan de molke -en wetterkefir. Hjirnei giene de froulju oan de slach om sels Kefir te meitsjen. Binne jim ek benijd wat kefir is of wolle jim mear witte oer oare aktiviteiten by de Vrouwen van Nu, nim dan mei harren kontakt op.