De wite tornado yn Idaerd

Eltse moanne nimme de froulju  de binnenkant fan it Lokaal fan Idaerd ûnder hannen. Twa kear per jier binne de mannen oan bar foar it himmelwurk oan de bûtenkant. Fannejûn wie in groepke mannen wer drok dwaande. Nei in oerke poetsen glimt it Lokaal  der wer oer.