De winsk fan Gelske

Gelske Tilma giet hjoed mei har famylje nei Curacao. Stichting Doe een Wens fersoarget dizze reis foar har. Tegearre mei broer Jannes waard se foar dizze spesjale fakânsje útswaaid troch klasgenoaten en âld-klasgenoaten fan de TDS.