De winkel is iepen

Nei in pear dagen ticht west te hawwen, is de fernijde Troefmarkt fannemoarn iepen gong. Alles hat in opfrisbeurt krigen en de skappen stean wer fol. Der binne allegear feestlike iepeningsoanbiedings, dus jim moatte mar ris sjen yn de winkel fan Alie Baarda.