De wiisheid yn de beam

In kuier op ‘e sneintemoarn oer de Legedyk. Dêr kinne jo dan samar dizze trije hoarnûlen yn in beam sitten sjen. Troch harren skutkleur falle se hast net op.