De Uitdaging

Witte jim it noch! 10 jier ferlyn hiene we it tillevyzje programma “de Uitdaging” yn it doarp. De droege Haven krige yn twa dagen in metamorfoaze. By it souder opromjen kaam Edith Zijlstra dêr oer noch foto’s tsjin, mar ek yn it doarpsargyf fûnen we allegear materiaal. De uitdaging