De trochgong

Kommende Sneon 3 febrewaris en moandei 5 febrewaris sille de tonielspilers fan Friens los mei de komeedzje De Trochgong. De jûn begjint om 20.00 yn it Lokaeltsje Van Sytzamawei 4 yn Friens.
Tagong is  €5,- foar leden, €7,50 foar net leden (sneons mei live muzyk)