De tocht der tochten

15 jier ha we der op wachtsje moatten. Mar juster gie it dan dochs oan.
De 7 doarpentocht. Mear as 500 ynskriuwings yn Reduzum. Riders út de omkriten, mar ek út Eindhoven as Noard-Hollân koene op it iis genietsje fan de omjouwing fan mid-Fryslân.