De tiid tikket troch

Sa’n 72 jier hat Daam de Boer oan de Buorren wenne. Mei Griet hat hy dêr 39 jier it soer en swiet belibbe. No’t se ferfarre binne nei it nije part fan Reduzum, wurdt it tiid foar de jongerein. Sy sette op it âld stee no op eigen wize harren stimpel.