De thússoarch oer de flier

Geregeld sjogge jo de auto’s fan de thússoarch It Friese Land wol yn it doarp stean. Net allinnich by de âlderein dy’t soarch nedich hat. Anneke Mous en Siemie Reinsma fertelle oer harren wurk yn de thússoarch. Lês fierder