De tel kwyt…

Blijke miende dôchs wier dat se mar fjouwer kninen hie. Mar doe’t se nochris goed yn har bistetúntsje seach, wiene it der wol mear as acht. Hoe koe dat no?