De TDS boat te wetter

Under grutte belangstelling fan Tsjek tillevyzje, de Ljouwerter Krante en in protte heiten, memmen, pakes, beppes gong de ‘ôffalboat’ fan de TDS fannemiddei te wetter. Juf Jildau hie spontaan oanbean om mei de boat te farren en dat hat se witten.