De takomst fan Boarnsterhim

Op de ynspraakjûn fan de gemeente kamen in soad minsken ôf. Besjoch de reportage dy’t makke is foar Reduzumonline.