De Swelbast giet fan wâl

Alle tongerdeis is der in klubke minsken dat by-elkoar komt yn deisintrum Op ‘e Terp. Dizze tongersdei giene se te farren fanút de thúshaven fan de Swelbast.
Fan Reduzum op nei Jirnsum. It waard foar de passazjiers in noflike ‘wrâldreis’.