De Sutelaksje komt werom!

Boeken fan Fryslân organisearet mei de Vrouwen van Nu de Sutelaksje yn Reduzum. Tiisdei 10 september komt de kroade mei Fryske boeken by de doarren del. Op 6 septimber stiet der in boekekream mei it Fryske boek (hjir gjin pin) op de Versmarkt en 14 septimer mei de Ynfomiddei fan de Vrouwen van Nu yn it Lokaal.
‘It deiboek’, it nijste boek fan Janny van der Molen leit ek yn de kroade.