De stokje rinners

Alle moandeitemoarns, it hiele jier troch, is der in groepke froulju dat mei-elkoar in slach om doarp rint.
Wa meirinne wol as mear witte wol oer dizze Nordic Walkinggroep kin kontakt opnimme mei Itteke de Leeuw tel 601964.
En wolle jim ris meirinne? Dit kin ek sûnder stokken. Alle moandeitemoarns wurd der rûn, om 10.00 fanôf de Greidhôf.