De spjocht

Wat in moai plaatsje. Fannemoarn siet dizze spjocht (bûntspjocht?) by de famylje Krabbendam yn de parrebeam. Mar ek it iisfûgeltsje fleant hjir wolris om.

Foto’s