De Slachte

Fannemoarn om fiif oere gong in grutte groep Redústers op ‘e fyts nei Raerd. Dêr stie de bus dy’t har nei it begjin fan de Slachteroute bringe soe. Net folle letter stiene ek de earste frijwillige ferkearsregelaars en …
Lês fierder