De skuon graach út

Der binne minsken dy’t it net sa krekt nimme troch hokker doar je yn ‘e hûs komme. Of miskien sels troch it daksfinster. As je de skuon mar út dogge.