De skoallen sette wer útein

Fan nije wike moandei ôf sette de skoallen nei de simmerfakânsje harren doarren wer iepen foar de bern. Troch corona hat de skoalle foarich skoaljier ticht west, litte we hoopje dat dit net wer hoecht!
It sil yn it doarp ekstra drokte jaan, dus tink om de bern, tink om elkoar en doch foarsichtich.