De skoalle begjint wer

De knyntsje dagen binne wer om. Tiid om de tried fan it deistige libben wer op te pakken. In soad minsken binne al wer oan’t wurk en moarn begjinne ek de skoallen wer. In protte drokte dus wer op ‘e dyk.
Tinke jim wol in bytsje om elkoar as jim ûnderweis binne?