De skilder makket it ôf

No’t de winter om is kin it skilderwurk rûnom hûs ris ûnder hannen naam wurde. Nei in winterlang binnenwurk, is it bûtenom fervjen foar skilder Ronald Talsma wer in wolkomme ôfwikseling.