De skiednis fan Reduzum

Aly van der Mark is dwaande mei de ynfentarisaasje fan de tunen fan Gerrit Vlaskamp. Ien dêrfan lei yn Redúzum. De tún lei by de pleats ‘Den Anweg’ oan de Ayttawei, dy’t nei alle gedachten rûn 1920 ôfbrutsen is.
De argyfgroep wit hjir faaks mear oer te fertellen. Wolle jim ek ris wat freegje, besjen as opsykje? Kom dan woansdeitejûn nei skoalle, nei it doarpsargyf.