De skiednis fan Reduzum

Dizze hjerst giet de argyfgroep wer los mei har aktiviteiten. Hawwe jim fragen as gewoan belangstelling nei de skiednis fan Reduzum en syn bewenners? Dan binne jim wolkom om efkes by de argyfgroep yn de kast te sneupen.
Dit kin fanôf 2 oktober eltse woansdeitejûn, yn de even wiken, yn skoalle.