De sân doarpen tocht

Freed organisearret iiswegensintrale Idaerderadiel in toertocht. Nei 15 jier kin de “sân doarpen tocht” wer ris riden wurde! Starte kin yn Warten, Wergea, Grou en Reduzum! Ynskriuwe bij Jeroen en Lutske, tusken 12 oere en healwei twaën.
Der binne medailles, stempelaars, kofjesetters, baanfagers. Mar hokker EHBO-er is dizze middei op ôfrop beskikber?