De reinbôge

Guon dagen, mei sinne en út en troch in buike, leverje moaie reinbôgen op oan de himel.
Dizze foto, fan de Legedyk ôf, is makke trôch Gea Couperus.