De redens kinne út it fet!

De iisbaan is iepen!
Freedtemoarn om 9.30 uur sil de TDS skoallewedstriden hâlde. Hjir is dan help nedich foar op ‘e baan en it ûnderbinen. Wa’t helpe wol kin dit by master Arnold oanjaan. Wolle jim helpe mei de koek en zopie? Dit kinne jim by Yfke trochjaan, tel.nr. 601607 as Yfke@upcmail.nl