De redens kinne út it fet

De Iisklub Eendracht Reduzum wol syn leden útnoegje om efkes de redens ûnder te bynen. Dit kin op tiisdeitemoarn 24 febrewaris fan 9.00 oere oant 11.00 oere op de keunstiisbaen yn Ljouwert. Dit is in moaie gelegenheid om ek de bern efkes ride te litten.
Elk kin mei. Wol earst efkes opjaan Foar woansdei 18 februaris opjean fia de mail by yfke@upcmail.nl