De redens kinne út it fet

Sa gau as it begint te friezen, is der al gau in grutte fraach/oanbod fan redens op it prikboerd. It frjemde is dat der no immen op syk is nei in pear noren mei ferskillende maten.
Is der ien mei itselde probleem? Sjoch foar dizze en oare koopjes op it prikboerd