De redaksje sil mei-elkoar om tafel

Moandei 19 septimber hat de ynternetgroep in redaksje gearkomste.
Hawwe jim saken oer de site, dy ’t we beprate moatte?
Jou it dan troch op ús emailadres redactie@reduzum.com. Wy kinne der grif ús foardiel mei dwaan.