De quiltjuf hinget skjirre yn wilgen

Nei 15 jier Quiltlessen fersoarge te hawwen oan ferskate froulju hâldt Tietsje Rodenburg der no mei op. Der binne yn die jierren in soad moaie dingen makke en fansels ek hiel wat prizen wûn. Fan de froulju dy’t se fan’t winter les jûn hat krige se in moai quilt en fan de Vrouwen van Nu wie der spesjaal foar har De Damestaart. Fan’t hjerst nimme Itteke de Leeuw en Minke Jorna is stokje oer.