De puntjes op de i…

No’t de merke fan 2009 efter de rêch is wol it merkebestjoer hjir graach mei jim op werom sjen. Wat moat oars? Wat kin better? Foar al dit soarte fragen kinne jim woansdeitejûn fan 20.00 oant 21.00 oere yn it kafee terjochte.