De pjutten op stap

It ein fan it skoaljier sit der foar de pjutten op. Om dit te fieren binne se woansdeitemoarn by Sjoerd en Nynke de Boer op de pleats west!
Foar de bern stienen der allegearre motors, trekkers, fytskes en sa mear klear. Se koenen fan de glydbaan, op de skommel, op de trampoline en yn it boartershúske. De bern fûnen it allegearre prachtich.