De pjutten nei de lamkes

It is maaitiid, lammetiid.  De pjutten ha sa as hast alle jierren efkes nei boer Sjoerd west om lamkes te sjen.
Ek ha se dêr oan it peasaaikes sykjen west. Sjoch hjir foar de moaie sfeer ympresje ( foto’s makke troch Aafke Sytema)